Đài Phun Nhạc Nước Sắc Màu - Quảng Trường Hồ Chí Minh

- Tên Dự Án : Đài Phun Nhạc Nước Sắc Màu - Quảng Trường Hồ Chí Minh - Thời Gian Thực Hiện : 2002 - Ban QLDA : Sở Văn Hóa Thông Tin Nghệ An

  • Vị trí: Thành phố Vinh - Nghệ An
  • Năm: 2002

Tất cả các thành viên của Anh Thăng JSC cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình với chất lượng, uy tín, vì lợi ích của khách hàng và sự phát triển của cộng đồng.